دیوار سبز شیلا

دیوار سبز شیلا   کارفرما : آقای پیر یار   نوع سیستم : تِرِی   موقعیت : تهران | دولت   مساحت : 8.5 مترمربع