دیوار سبز

دیوار سبز پامچال

دیوار سبز پامچال

کارفرما : آقای رنجبر

نوع سیستم : تِرِی

موقعیت : تهران | سعادت آباد

مساحت : 4 متر مربع

 

دیوار سبز پامچال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیوار سبز پامچال