دیوار سبز

دیوار سبز فرمانیه مال

دیوار سبز فرمانیه مال 

کارفرما : شرکت خشت و فیروزه

نوع سیستم : تِرِی

موقعیت : تهران | فرمانیه

مساحت : 14.5 مترمربع

 

 

دیوار سبز فرمانیه مال

 

 

 

دیوار سبز فرمانیه مال

 

 

 

 

دیوار سبز فرمانیه مال