بیشتر بخوانید

نمای سبز چگونه باعث نجات یک ساختمان می شود

یک نمای سبز شهری نماهای جانبی به عنوان منظر شهری همواره دارای اهمیت می باشد، هر چند که مالکین به این نما اهمیت خاصی نمی­دهند، برای جلب توجه بیشتر به این نمای شهری ،تغییرات و تاثیرات آن توجه نمایید. این منظر یکی از نماهای جانبی شهر پاریس (oasis d`Abuokir  ) در سال 2012 بوده است. […]