دیوار سبز شیلا

دیوار سبز شیلا

دیوار سبز شیلا

 

کارفرما : آقای پیر یار

 

نوع سیستم : تِرِی

 

موقعیت : تهران | دولت

 

مساحت : 8.5 مترمربع

 

 

 

 

 

دیوار سبز شیلا

 

 

 

دیوار سبز شیلا